Τομείς Υπηρεσιών

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στα πλαίσια της λειτουργίας και εφαρμογής των παρουσιαζομένων νόμων μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστες ποιοτικές υπηρεσίες τόσο υπό την ιδιότητα του δικηγόρου όσο και υπό την ιδιότητα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με επιστήμονες άλλων κλάδων (εμπειρογνώμονες, εκτιμητές, φοροτεχνικούς κ.λ.π.) .

Α. Εξωδικαστικός μηχανισμός

 • Σύνταξη κατάλληλων προτάσεων προς τους πιστωτές

 • Συνεργασία και υποστήριξη του ορισθησομένου Συντονιστή

 • Αντιμετώπιση αντιπροτάσεων

 • Διαπραγματεύσεις

 • Εξασφάλιση του χαρακτηρισμού του συνεργάσιμου δανειολήπτη

 • Επιτυχή αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης

 • Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές, υπόδειξη και διεκπεραίωση εναλλακτικών λύσεων

Β. Προληπτική αναδιάρθρωση

Προπτωχευτική διαδικασία

 • Διαπραγματεύσεις με πιστωτές

 • Αίτηση για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

 • Λήψη προληπτικών μέτρων

Γ. Πτωχευτική διαδικασία

 • Αίτηση πτώχευσης

 • Επίβλεψη διαδικασίας

 • Συμβουλές απαλλαγής και αποκατάσταση

Δ. Διαπραγματεύσεις – Διαμεσολαβήσεις