Ομάδα Σύμπραξη

Παρουσίαση της Ομάδας Σύμπραξη

 

 

  • Η Ομάδα μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο της βιωσιμότητας και αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες του και προσφέρουμε εξαιρετικές προσωποποιημένες υπηρεσίες.

  • Στόχος της Ομάδας είναι η αξιοποίηση της εξειδίκευσης κάθε μέλους ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης. Η ευρύτητα της εξειδίκευσης μας δίνει την δυνατότητα να προσεγγίζουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας της επιχείρησης συνολικά και να φωτίζουμε και αξιοποιούμε όλες τις πτυχές του.

  • Καλύπτουμε με επάρκεια τα πεδία του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, του φορολογικού και διοικητικού δικαίου, του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, του εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου. Μέλη της Ομάδας είναι Διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και εγγεγραμένοι στο Μητρώο Συντονιστών του Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν.4469/2017).

Μέλη της Ομάδας

Ιωάννα Καραχάλιου

Δικηγόρος Αθηνών – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Ειδίκευση στο εμπορικό, φορολογικό, διοικητικό, αστικό, εργατικό δίκαιο, στη Νομοθεσία χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγοράς σε υποθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ιδιαίτερη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβάσεων, την αναδιάρθρωση δανείων, την εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων και την διαχείριση κρίσεων. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών ως μη εκτελεστικό μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και μη εισηγμένων εταιρειών. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (ΣΥΝΕΕΜΠ), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Νομικό Βήμα» (εκδ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συντονιστών του ν.4469/2017.

Νίκος Γεννάδιος

Δικηγόρος Αθηνών. Ειδίκευση στο αστικό (εμπράγματο, δίκαιο απαλλοτριώσεων και κτηματολογίου, κληρονομικό, δίκαιο αποζημιώσεων), εμπορικό, τραπεζικό και ποινικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση σε οικονομικά και φορολογικά αδικήματα). Ιδιαίτερη εμπειρία σε υποθέσεις αξιοποίησης ακινήτων, σε διαπραγματεύσεις για την εκμετάλλευση και ρευστοποίηση περιουσιών, σε υποθέσεις Κτηματολογίου και Δασικών Ακινήτων. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε εταιρείες (εμπορική και ασφαλιστική) και είναι εξωτερικός συνεργάτης-δικηγόρος σε εμπορικές εταιρείες.

Δημήτρης Δημητρίου

Δικηγόρος Αθηνών – LLM – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Ειδίκευση στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό), στο δίκαιο του ανταγωνισμού και των πνευματικών δικαιωμάτων, στο εργατικό δίκαιο, στο φορολογικό και διοικητικό δίκαιο. Έχει συμμετάσχει ως δικηγόρος σε υποθέσεις διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης-δικηγόρος με εμπορικές εταιρείες. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντονιστών του ν.4469/2017.

Γιώργος Γιαννόπουλος

Δικηγόρος Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Διεθνές Δίκαιο. Ειδίκευση στο αστικό δίκαιο (εμπράγματο, ενοχικό, κληρονομικό), στο εμπορικό δίκαιο (μεταξύ άλλων στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο των πιστωτικών τίτλων και στο ναυτικό δίκαιο), στο φορολογικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχει εργαστεί επί 7 έτη σε δικηγορικές εταιρείες. Συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης- νομικός σύμβουλος με εμπορικές εταιρείες.

Σοφία Βασιλαντωνάκη

Δικηγόρος Αθηνών. Ειδίκευση στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων και της διανοητικής ιδιοκτησίας, στο αστικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπράγματο δίκαιο, δίκαιο Κτηματολογίου, οικογενειακό δίκαιο), ιδιαίτερη εμπειρία στην συμβουλευτική της διαχείρισης χρεών προσώπων-μη εμπόρων και παραστάσεις σε υποθέσεις του ν.3869/2010. Είναι νομική σύμβουλος αστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό χώρο.

Συνεργάτες της Ομάδας

Συνεργάτες της Ομάδας είναι καταξιωμένοι και έμπειροι επαγγελματίες, οικονομολόγοι, ορκωτοί λογιστές, εκτιμητές, φοροτεχνικοί, λογιστές κλπ, σε πανελλαδικό επίπεδο.